Aydınlatma Metni

Dr. Murat Bağışgil

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HASTA/HASTA YAKINI

AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Hastamız/Hasta Yakını, bu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Murat Bağışgil (“Dr. Murat Bağışgil” olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

“Dr. Murat Bağışgil”ye iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında sizHastalarımızın aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.2. Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları

Kişisel Veriler( özel nitelikli olanlar da dahil)

Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, Pasaport bilgisi, Uyruk bilgisi, araç plaka bilgisi, Nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, Cilt ve Seri No

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-mail adresi, yerleşim yeri adresi, kep adresi, ip adresi, log kayıtları

Finans Bilgisi

Vergi kimlik numarası, kredi kartı bilgisi, banka IBAN numarası, banka hesap numarası, fatura bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler

Cinsiyet Bilgisi

Cinsiyet

Yakın Bilgisi

Yakın bilgisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

“Dr. Murat Bağışgil”nin tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere işyeri ( işyeri sayılan) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar

Hukuki İşlem Bilgisi

Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler

Hasta işlem Bilgisi

Talep bilgisi, Şikayet Bilgisi

Pazarlama Verisi

Anket çalışmasıyla elde edilen veriler, Çerez kayıtları

Sağlık Verisi

Pandemi tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olup olmadığı, Covid 19 geçirip geçirmediği ve/veya temaslısı olup olmadığı

Seyahat Verisi

Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat edilip edilmediği verisi

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi

Veri İşleme Amacı

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri,

· Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·

· Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·

· Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·

· Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·

· Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Sigorta İşlemlerinin Takibi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Talep ve Şikayetlerin Takibi

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Hasta İşlem Bilgisi

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

· Talep ve Şikayetlerin Takibi

· Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Cinsiyet

· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yakın Bilgisi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve işitsel kayıtları

· Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgisi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yakın Bilgisi, Cinsiyet

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Cinsiyet

· Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

· Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

· Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Seyahat Verisi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sağlık

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· Kişiye Özel hizmet vermek amacıyla

Kimlik Verisi, İletişim Verisi

· Hasta/Hasta Yakını Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama

· Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

· Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

· İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

· Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· Yazılı talep halinde Mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri

· Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı

İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)

· Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi

Mali kayıtların denetlenmesi

İş ortağı(mali müşavir)

· Finansal ve mali tabloların Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması.

İş ortağı(Broker Sigorta Şirketi)

· Sigorta İşlemlerinin Takibi

Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)

· Mal ve Hizmet satın alması, sözleşme ilişkisinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi

Tedarikçi (Araç Kiralama Şirketi, Nakliye Şirketi )

· Hastane ekipmanlarının tedariği yapılırken irsaliye bilgilerinizin nakliye firmasına verilmesi

Kargo ve Lojistik Firmaları

· Ürün teslimi ve iadelerinin sağlanması

Tedarikçi (Bilgi sistemleri tedarikçi şirketi)

· Bilgi Teknolojileri Destek Hizmetlerini sağlamak için

Hissedarlar

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)

· Hasta/Hasta Yakını memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· Pandemi nedeniyle talep halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Özel Hukuk Tüzel Kişisi

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla


  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, “Dr. Murat Bağışgiltarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca sözleşme formlarının doldurulması yöntemleri ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz siz Hastalarımıza/Hasta Yakınlarına daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, tetkik veya tedavi ilişkinin başlaması ve sürdürülebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, “Dr. Murat Bağışgil nin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.muratbagisgil.com uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile “Dr. Murat Bağışgil” mize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için www.muratbagisgil.com adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak posta adresimize veya [email protected] adreslerine iletebilirsiniz.

Dr. Murat Bağışgil

ADRES: Karadolap mah. Saya yolu Cad. Sevinç Sitesi Evleri D Blok No:3/4 Alibeyköy / İSTANBUL
Telefon   : 0544 413 69 52 / 0212 664 42 48
E-Mail    : [email protected]
Web: www.muratbagisgil.com